Categories
< View All
Print

ส่งบิลไม่สำเร็จคืออะไร

♦ ส่งบิลไม่สำเร็จคืออะไร

ในกรณีที่ลูกค้าไม่เคยทักเพจก่อน หรือไม่ได้กดปุ่ม OK ในอินบ็อกซ์จากข้อความยืนยันที่ได้ระหว่างไลฟ์ จะทำให้ระบบช้อปพลัสไม่สามารถส่งบิลสรุปยอดหาลูกค้าท่านนั้นๆได้

หากเข้าระบบช้อปพลัสผ่านคอมพิวเตอร์แนะนำให้ทางร้านตรวจสอบชื่อลูกค้า ได้จากในเมนูคำสั่งซื้อตรงสถานะการส่งบิล โดยทางร้านสามารถคลิกที่ชื่อลูกค้าเพื่อพูดคุยกับลูกค้าได้โดยตรง เพื่อให้ลูกค้าเกิดการทักเพจก่อนที่จะกลับมาที่ช้อปพลัสและส่งบิลอีกครั้ง

หัวข้อย่อย