Categories
< View All
Print

ระบบไม่ดูดคอมเมนต์ / ไม่สร้างออเดอร์

ในกรณีร้านค้าทำการไลฟ์แล้วระบบไม่ดูดหรือไม่สร้างออเดอร์ให้อัตโนมัติ นั้นอาจะเกิดได้จากร้านค้ายังไม่ได้เปิดใช้ ระบบจับคอมเมนต์อัตโนมัติ ทำให้เมื่อลูกค้า CF สินค้าระบบจึงไม่ได้สร้างออเดอร์ให้

คำแนะนำ : ให้ร้านค้ากดเปิด ระบบจับคอมเมนต์อัตโนมัติก่อนไลฟ์ทุกครั้ง

หรือในกรณีที่ไม่สามารถใช้ระบบจับคอมเมนต์อัตโนมัติ ให้ร้านค้าทำการปิดที่ปุ่ม ระบบจับคอมเมนต์อัตโนมัติเพื่อใช้ Tick to order โดยร้านค้าสามารถกดที่ปุ่ม “สร้างออเดอร์” ในคอมเมนต์ของลูกค้าเพื่อสร้างออเดอร์ด้วยตนเอง

หัวข้อย่อย