Categories
< View All
Print

แนะนำการตั้งรหัสสินค้า

♦ แนะนำการตั้งรหัสสินค้า

-ให้ตั้งรหัสสินค้าเป็นตัวอักษรคู่กับตัวเลข ความยาวอยู่ที่ 2 – 10 ตัวอักษร ตามด้วยชื่อตัวเลือกสินค้า เช่น A01ขาว, A01ดำ, A02

-กรณีสินค้ามีหลายสีหรือหลายขนาดให้ตั้งรหัสสินค้าแล้วตามด้วยสีหรือไซส์ เช่น A02M, A02L, A02pink (1 รหัสสินค้าไม่ควรมีเกิน 10 ตัวเลือกสินค้า)

-ตัวอักษรทั้งหมดต้องติดกัน ห้ามมีแทรกสัญลักษณ์

หัวข้อย่อย