ข้อกำหนดการใช้งาน

  ข้อกำหนดการใช้บริการ

  ปรับปรุงครั้งล่าสุด: วันที่ 4 กรกฎาคม 2021

 1. บทนำ 
  1. ยินดีต้อนรับเข้าสู่แพลตฟอร์ม Shoplus (“บริการ”) โปรดอ่านเงื่อนไขการใช้บริการต่อไปนี้อย่างระมัดระวังก่อนใช้บริการเปิดบัญชี Shoplus (“บัญชี”) เพื่อรับทราบสิทธิและภาระผูกพันตามกฎหมายที่เกี่ยวกับบริษัท  iKala Interactive Media Inc. รวมถึงบริษัทในเครือและสาขา (ให้เรียกแยกกันและรวมกันว่า “Shoplus, “iKala”, “เรา” หรือ “ของเรา”) “บริการต่างๆ” ที่จัดหาและทำให้ได้แก่ (ก) บริการ (ข) บริการต่างๆ ที่จัดให้โดยหน่วยบริการ และโดยซอฟต์แวร์เครื่องลูกข่ายของ  Shoplus ที่มีอยู่ในบริการ และ (ค) สารสนเทศ, หน้าเว็บเพจเชื่อมโยง ฟีเจอร์ ข้อมูล ข้อความ รูปภาพ ภาพถ่าย กราฟิก ดนตรี เสียง วีดิทัศน์ ข่าวสาร แท็ก คอนเทนต์ การเขียนโปรแกรม ซอฟต์แวร์ ชุดคำสั่งประยุกต์ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดต่อชุดคำสั่งประยุกต์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่) หรือสิ่งอื่นๆ ที่จัดให้ผ่านทางบริการหรือบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด (“เนื้อหา”)   ฟีเจอร์เพิ่มเติมหรือที่เป็นส่วนเสริมของบริการใหม่ใดๆ จะอยู่ภายใต้การบังคับของเงื่อนไขและข้อตกลงเหล่านี้เช่นกัน โดยจะควบคุมการใช้บริการของท่านที่จัดหาให้โดย Shoplus
  2. บริการ ประกอบด้วยบริการแพลตฟอร์มออนไลน์สำหรับใช้เป็นสถานที่และโอกาสในการจำหน่ายสินค้าระหว่างผู้ซื้อ (“ผู้ซื้อ”) และผู้ขาย (“ผู้ขาย”) (เรียกรวมกันว่า “ท่าน”, “ผู้ใช้” หรือ “คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย”) สัญญาซื้อขายที่ทำจริงระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายโดยตรง  Shoplus มิได้เป็นคู่สัญญาต่อสัญญาดังกล่าวหรือสัญญาอื่นใดระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย และจะไม่ยอมรับภาระผูกพันในส่วนที่เกี่ยวกับสัญญาดังกล่าวใดๆ คู่สัญญาที่มีส่วนร่วมต่อธุรกรรมดังกล่าวจะรับผิดชอบต่อสัญญาซื้อขายระหว่างคู่สัญญา การบันทึกรายการสินค้า การรับประกันการจัดซื้อและสิ่งอื่นที่คล้ายกันทั้งหมด   Shoplus ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมระหว่างผู้ใช้  Shoplus อาจจะหรือไม่ได้ทำการคัดกรองผู้ใช้หรือเนื้อหาหรือข้อมูลที่จัดหาให้โดยผู้ใช้ในเบื้องต้น  ทั้งนี้ Shoplus ขอสงวนสิทธิ์ในการลบเนื้อหาหรือข้อมูลใดๆ ที่เผยแพร่โดยท่านเกี่ยวกับบริการตามข้อ 11.1 ของข้อกำหนดการใช้บริการนี้  Shoplus ไม่สามารถรับประกันว่าผู้ใช้จะดำเนินธุรกรรมจนเสร็จสมบูรณ์
  3. ก่อนที่จะเป็นผู้ใช้บริการ ท่านต้องอ่านและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขภายใน และที่เชื่อมโยงกับเงื่อนไขการใช้บริการนี้ทั้งหมด และท่านต้องยินยอมให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กล่าวไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับเงื่อนไขการใช้บริการนี้
  4.  Shoplus ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ปรับแก้ ระงับ หรือหยุดบริการนี้ทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนได้ตลอดเวลา หรือเมื่อมีการบอกกล่าวตามที่กฎหมายท้องถิ่นกำหนดไว้  Shoplus อาจเปิดให้ใช้บริการ หรือฟีเจอร์บางอย่างของบริการในเวอร์ชันที่เป็นการทดสอบรอบสอง (beta version) ซึ่งอาจยังทำงานไม่ถูกต้องหรือทำงานแบบเดียวกับเวอร์ชันล่าสุด โดยเราไม่ต้องรับผิดต่อกรณีดังกล่าว  Shoplus อาจกำหนดข้อจำกัดบนบางฟีเจอร์บางหรือจำกัดการเข้าถึงบริการของท่านในบางส่วนหรือทั้งหมดโดยดุลพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียวโดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวหรือรับผิดแต่อย่างใด 
  5. Shoplus ขอสงวนสิทธิ์ในการปฎิเสธ การให้บริการ การเข้าถึงการบริการ หรือ ยินยอมให้เปิดบัญชีไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม 

2. โดยการใช้บริการของหรือเปิดบัญชีกับ Shoplus นี้ ท่านได้ยอมรับและให้การยินยอมโดยไม่อาจเพิกถอนได้ต่อข้อกำหนดการใช้บริการนี้ ซึ่งรวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมและนโยบายที่อ้างอิงอยู่ในข้อกำหนดนี้ และ/หรือที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดนี้

3. หากท่านไม่ยินยอมตามข้อกำหนดดังกล่าว กรุณาอย่าใช้บริการหรือเข้าถึงเว็บไซต์ของเรา หากท่านมีอายุต่ำกว่า 18 ปี หรือยังไม่บรรลุนิติภาวะไม่สามารถให้การยินยอมภายใต้สัญญานี้ตามกฎหมายที่ใช้บังคับในประเทศของท่าน (“บรรลุนิติภาวะ”) ท่านจะต้องได้รับการอนุญาตจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมาย เพื่อเปิดบัญชี และบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายต้องยินยอมตามข้อกำหนดของสัญญานี้ หากท่านไม่ทราบว่าท่านบรรลุนิติภาวะแล้วหรือไม่ หรือไม่เข้าใจข้อกำหนดนี้ โปรดอย่าสร้างบัญชีจนกว่าจะได้รับความช่วยเหลือแนะนำจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมาย หากท่านเป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายของผู้เยาว์ ที่ต้องการสร้างบัญชีผู้ใช้ ท่านต้องยอมรับเงื่อนไขของข้อกำหนดนี้ในนามของผู้เยาว์ และท่านจะต้องรับผิดชอบต่อการใช้บัญชีหรือบริการของบริษัทที่ใช้บัญชีดังกล่าว ไม่ว่าบัญชีดังกล่าวถูกเปิดใช้งานอยู่แล้วในปัจจุบันหรือภายหลังก็ตาม

4. ความเป็นส่วนตัว  

  1. ความเป็นส่วนตัวของท่านคือสิ่งสำคัญสำหรับพวกเราที่ Shoplus เพื่อเป็นการปกป้องสิทธิของท่านได้ดียิ่งขึ้น เราจึงเผยแพร่นโยบายความเป็นส่วนตัวที่เว็บไซต์ Shoplus.com เพื่ออธิบายแนวปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของเราโดยละเอียด โปรดดูนโยบายความเป็นส่วนตัวเพื่อทำความเข้าใจถึงวิธีการเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของท่าน และ/หรือการใช้บริการของท่าน ในการใช้บริการหรือการจัดหาข้อมูลเกี่ยวกับบริการนี้ ท่านได้ยินยอมให้ Shoplus รวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือประมวลผลเนื้อหาและข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่แถลงไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว  
  2. ผู้ใช้ที่ครอบครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้รายอื่น จากการใช้บริการ (“ผู้รับข้อมูล”) ตกลงว่า ตนจะ (i) ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้บังคับในส่วนที่เกี่ยวกับข้อมูลดังกล่าวใดๆ; (ii) อนุญาตให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้รับข้อมูลได้ทำการรวบรวมไว้ (“ผู้เปิดเผยข้อมูล”) สามารถลบข้อมูลของตนที่ได้จากฐานข้อมูลของผู้รับข้อมูล; และ (iii) อนุญาตให้ผู้เปิดเผยข้อมูลได้ตรวจสอบว่าผู้รับข้อมูลรวบรวมข้อมูลใดบ้าง ในกรณีของ  (ii) และ (iii) ที่กล่าวถึงข้างต้น ตามข้อกำหนดของกฎหมายที่ใช้บังคับ

5. สัญญาอนุญาตแบบจำกัดสิทธิ์

  1. Shoplus ให้อนุญาตแบบจำกัดสิทธิ์และเพิกถอนได้แก่ท่านในการเข้าถึงและใช้บริการ ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อกำหนดการใช้บริการนี้ เนื้อหา เครื่องหมายการค้า ชื่อตราสินค้า โลโก้ที่เป็นกรรมสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ (“ทรัพย์สินทางปัญญา”) ที่แสดงไว้ในบริการ คือทรัพย์สินของ Shoplus และเจ้าของกรรมสิทธิ์บุคคลที่สาม(ถ้ามี) ตามที่ระบุไว้ในบริการ ห้ามการมอบสิทธิ์หรือการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์การเข้าถึงบริการเพื่อใช้หรือการผลิตซ้ำทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ โดยตรงหรือโดยอ้อมแก่คู่สัญญาใดๆ และคู่สัญญาที่เข้าถึงบริการจะไม่อ้างสิทธิ์ กรรมสิทธิ์หรือผลประโยชน์ใดๆ ที่มีอยู่ในทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าว ในการใช้หรือเข้าถึงบริการ ท่านตกลงว่าจะปฏิบัติตามกฎหมายลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการและกฎหมายที่ใช้บังคับอื่นๆ ทั้งหมดที่คุ้มครองบริการต่างๆ, บริการ และเนื้อหาของบริการ ท่านตกลงว่าจะไม่ทำการคัดลอก แจกจ่าย เผยแพร่ซ้ำ ถ่ายทอด  ทำให้ปรากฏต่อสาธารณะ   แสดงต่อสาธารณะ ปรับแก้ ปรับเปลี่ยน ให้เช่า จำหน่ายหรือสร้างสรรค์งานต่อเนื่องส่วนใดๆ ของบริการต่างๆ บริการหรือเนื้อหาของบริการ  ท่านไม่สามารถเลียนแบบหรือคัดตัดส่วนใดๆ หรือทั้งหมดของเนื้อหาของบริการนี้บนเซิร์ฟเวอร์อื่นใด หรือที่เป็นส่วนหนึ่งของเว็บไซต์อื่นใด โดยไม่ได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า นอกจากนี้ท่านยังตกลงว่าท่านจะไม่ใช้หุ่นยนต์ สไปเดอร์ หรืออุปกรณ์อัตโนมัติอื่นใด หรือ การประมวลผลด้วยมือ เพื่อติดตามตรวจสอบหรือทำการคัดลอกเนื้อหาของเรา โดยไม่ได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า (การยินยอมดังกล่าวถือว่าเป็นการให้สำหรับเทคโนโลยีเสิร์จเอนจินมาตรฐาน ที่ใช้โดยเว็บไซต์ค้นหาข้อมูลอินเทอร์เน็ตเพื่อการนำผู้ใช้อินเทอร์เน็ตสู่เว็บไซต์นี้เท่านั้น)
  2. เรามีความยินดีให้ท่านสามารถเชื่อมโยงการบริการจากเว็บไซต์ของท่านได้ โดยมีเงื่อนไขว่าเว็บไซต์ของท่านมิได้แสดงโดยนัยว่าได้รับการรับรองใดๆโดย หรือ มีความเกี่ยวข้องกับ Shoplus   ท่านรับทราบว่า Shoplus อาจหยุดการให้บริการไม่ว่าจะบางส่วนหรือทั้งหมดโดยไม่ต้องบอกกล่าว ด้วยดุลพินิจของ Shoplus เพียงฝ่ายเดียวได้ตลอดเวลา

6.ค่าบริการสมาชิก (Subscription Fee) และ วงเงินค่าขนส่ง (Account Credit)

  1. ค่าบริการสมาชิก (Subscription Fee) : หากท่านต้องการใช้ฟังก์ชันการชำระเงิน  (ซึ่งได้แก่ระบบ auto-detection, tick-to-order, publish buy link, และสร้างออเดอร์ในส่วนขยาย Chrome) ท่านต้องสมัครแพ็กเกจโดย Shoplus มีชุดแพ็กเกจหลายรูปแบบเพื่อรองรับการใช้งานที่ต่างกันไปในแต่ละผู้ใช้
  2. หลังจากชำระค่าบริการสมาชิกเรียบร้อยแล้วจะมีการระบุแพ็กเกจทันที (ยกเว้น: กรณีที่ท่านโอนค่าสมัครใช้บริการสมาชิกผ่านทางธนาคาร ต้องรอเป็นเวลาหนึ่งวัน) จากนั้นแพ็กเกจของท่านจะปรากฏอยู่ในหน้าความช่วยเหลือ ทั้งนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงค่าบริการสมาชิกและวิธีการชำระเงินได้ตลอดเวลา โดย Shoplus จะทำการแจ้งผู้ใช้ก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลง  ค่าบริการสมาชิกดังกล่าวต้องเสียภาษีตามกฎหมาย โดย Shoplus หรือบุคคลที่สามจะเป็นผู้จัดเก็บผ่านธุรกรรมของท่าน หากไม่มีแจ้งไว้เป็นอย่างอื่นในข้อกำหนดนี้ ค่าบริการสมาชิกจะไม่สามารถขอคืนเงินได้ ยกเว้นกรณีที่เป็นการดำเนินการไม่ถูกต้อง หรือเป็นความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจาก Shoplus 
  3. วงเงินค่าขนส่ง (Account Credit) : เมื่อท่านทำการเปิดบัญชี ท่านจะเติมเงินไว้ให้เพียงพอต่ออัตราขั้นต่ำในการใช้ขนส่งสินค้า   หากวงเงินค่าขนส่งนี้มียอดคงเหลือน้อยกว่าศูนย์  Shoplus จำเป็นต้องระงับการใช้งานในฟังก์ชัน Management Orders 

7. การจัดส่งสินค้า 

  1. หากท่านต้องการใช้งานการจัดส่งสินค้า ท่านได้รับทราบและยอมรับอัตราค่าขนส่งสินค้า (โดย FLASH, ไปรษณีย์ไทย, บริการ EMS ของไปรษณีย์ไทย ) เนื่องจากการจัดส่งสินค้าแต่ละครั้งจะส่งไปในพื้นที่ที่แตกต่างกัน ดังนั้นในการใช้การจัดส่งสินค้าของเรา  Shoplus จะทำการหักค่าจัดส่งสินค้าไว้ล่วงหน้าในเบื้องต้น ณ เวลาที่ทำการจัดส่งพัสดุ และเมื่อผู้ซื้อได้รับพัสดุเรียบร้อยแล้ว Shoplus จะทำการคืนเงินหรือบวกเงินเพิ่มสำหรับค่าจัดส่งสินค้าตามจริง 
  2. ท่านได้รับทราบและยอมรับว่าในการใช้บริการของ Shoplus นี้ การจัดส่งพัสดุจะดำเนินการโดยพาร์ทเนอร์การขนส่งสินค้าของเรา  (“พาร์ทเนอร์การขนส่งสินค้า”) และในกรณีดังกล่าวความรับผิดชอบทั้งหมดจะตกเป็นของพาร์ทเนอร์การขนส่งสินค้า ทาง  Shoplus จะไม่รับผิดต่อการสูญเสีย ความเสียหาย และ/หรือการจัดส่งที่ล่าช้าใดๆ
  3. วงเงินค่าขนส่ง: ค่าขนส่งสินค้าจะถูกหักออกจากวงเงินค่าขนส่งของท่าน หากวงเงินค่าขนส่งมียอดคงเหลือน้อยกว่าศูนย์  Shoplus จะระงับการใช้งานฟังก์ชัน Management Orders 

8. ข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLA)
ผู้ใช้ได้รับทราบและยอมรับ SLA ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้:
Shoplus ควรปฏิบัติตามเอกสารข้อตกลงระดับการให้บริการนี้และจัดลำดับความสำคัญของปัญหาตามระดับความสำคัญ

เอสแอลเอ

การติดแท็ก

คำอธิบาย

เวลาตอบสนอง

เวลาในการแก้ปัญหา

ความสำคัญระดับ 1

เร่งด่วน

 • ระบบได้ถูกปิดโดยสมบูรณ์

ภายใน 15 นาที 

ทุกวัน ระหว่างเวลา 9:00 น. ถึง 24:00 น.

ภายใน 4 ชั่วโมง เฉพาะวันจันทร์ – ศุกร์ ระหว่างเวลา 9:00 น. ถึง 17:00 น. 

ความสำคัญระดับ 2

สูง

 • องค์ประกอบหลักในส่วนสำคัญของระบบไม่สามารถใช้งานได้ 
 • ลูกค้าสามารถดำเนินงานในส่วนอื่นๆได้ แต่ปัญหาได้ส่งกระทบต่อการปฎิบัติงานของลูกค้าเป็นสำคัญ

ภายใน 30 นาที 

ทุกวัน ระหว่างเวลา 9:00 น. ถึง 24:00 น.

ภายใน 8 ชั่วโมง เฉพาะวันจันทร์ – ศุกร์ ระหว่างเวลา 9:00 น. ถึง 17:00 น.

ความสำคัญระดับ 3

ปานกลาง

 • ธุรกิจหลักของลูกค้า เช่น ความสามารถในการไลฟ์ไม่ได้รับผลกระทบ แต่ปัญหาได้ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานไปยังอีกบุคคลหนึ่งคนหรือมากกว่า

ภายใน 4 ชั่วโมง 

ทุกวัน ระหว่างเวลา 9:00 น. ถึง 24:00 น.

ภายใน 3 สัปดาห์

ความสำคัญระดับ 4

ต่ำ

 • มีความไม่สะดวกเกิดขึ้นแต่ยังสามารถใช้วิธีการทำงานอื่นหรือทางเลือกอื่นในการแก้ปัญหานั้นได้

ภายใน 24 ชั่วโมง 

ทุกวัน ระหว่างเวลา 9:00 น. ถึง 24:00 น.

แล้วแต่กรณี

 

9. บัญชีและความปลอดภัย

  1. ฟังก์ชันการทำงานบางอย่างของบริการของเรา จำเป็นต้องมีการลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้ ซึ่งทำได้โดยการคำสั่ง การระบุตัวตนผู้ใช้ที่ไม่ซ้ำกัน (“User ID”) และรหัสผ่าน และการให้ข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่าง ถ้าท่านเลือก ID ผู้ใช้ที่ Shoplus พบว่าเป็นการ ไม่สุภาพหรือไม่เหมาะสม  Shoplus มีสิทธิ์ที่จะยกเลิกบัญชีของท่านโดยดุลพินิจของ Shoplus แต่เพียงฝ่ายเดียว ท่านสามารถใช้บัญชีของท่านอีกครั้งเพื่อการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ เว็บไซต์หรือบริการอื่นๆ ที่เราเปิดให้ใช้งานการเข้าถึง หรือที่พ่วงกันหรือเป็นความร่วมมือ โดย  Shoplus จะไม่ตรวจสอบและไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหา, ความสามารถในการทำงาน, ความปลอดภัย, บริการ, นโยบายความเป็นส่วน หรือแนวปฏิบัติอื่นๆ ของผลิตภัณฑ์ เว็บไซต์ หรือบริการดังกล่าว ถ้าท่านเลือกที่จะทำเช่นนั้น เงื่อนไขการใช้บริการของผลิตภัณฑ์ เว็บไซต์ หรือบริการดังกล่าว รวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหากแตกต่างจากเงื่อนไขการใช้บริการ และ/หรือนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา จะถูกใช้บังคับกับการใช้ผลิตภัณฑ์ เว็บไวต์หรือบริการดังกล่าวของท่านด้วย
  2. ท่านตกลงว่า (ก) จะรักษารหัสผ่านไว้เป็นความลับ และใช้ ID และรหัสผ่านผู้ใช้ของท่านเท่านั้นในการลงชื่อเข้าใช้งาน, (ข) ตรวจดูให้แน่ใจว่าท่านทำการลงชื่อออกจากบัญชีของท่านเมื่อสิ้นสุดเซสชั่นของบริการ, (ค) แจ้งการใช้บัญชี, ID และ/หรือรหัสผ่านผู้ใช้ของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาตต่อ Shoplus ทันที และ (ง)ตรวจดูให้แน่ใจว่าข้อมูลบัญชีของท่านถูกต้องและเป็นข้อมูลล่าสุด  ท่านต้องรับผิดชอบอย่างเต็มที่ต่อกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้ ID และบัญชีผู้ใช้ของท่าน แม้ว่าท่านจะไม่ได้ทำกิจกรรมหรือใช้งานดังกล่าวก็ตาม  Shoplus จะไม่รับผิดต่อการสูญหายหรือความเสียหายที่เกิดจากการใช้รหัสผ่านของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือการไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงข้อนี้
  3. ท่านยินยอมให้ Shoplus ยกเลิกบัญชีและ ID ผู้ใช้ของท่าน  จากเนื้อหาใดๆ ของบริการที่เกี่ยวข้องกับบัญชีและ ID ผู้ใช้ของท่าน ยินยอมให้ยกเลิกการสนับสนุนใดๆ ที่เสนอให้ท่าน ยกเลิกธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีและ ID ของท่านด้วยเหตุผลใดๆ ทันที ระงับการจ่ายรายได้จากการขาย หรือการคืนเงินใดๆ ชั่วคราว และ/หรือดำเนินมาตรการอื่นใดที่ Shoplus เห็นว่าจำเป็น ด้วยดุลพินิจของ Shoplus แต่เพียงฝ่ายเดียว โดยทำการบอกกล่าวหรือไม่บอกกล่าวต่อท่าน หรือไม่ต้องรับผิดต่อท่านหรือบุคคลที่สามใดๆ เหตุผลของการใช้มาตรการดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จำกัดต่อ, (ก) ไม่มีการดำเนินกิจกรรมเป็นเวลาต่อเนื่องยาวนาน, (ข) ละเมิดข้อกำหนดตามตัวอักษรหรือเจตนารมย์ของข้อกำหนดการใช้บริการ, (ค) มีพฤติกรรมที่ผิดกฎหมาย ฉ้อโกง คุกคาม การหมิ่นประมาท ข่มขู่หรือดูถูกเหยียดหยาม, (ง)เปิดบัญชีผู้ใช้หลายบัญชีด้วยเหตุผลที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย, หรือ (จ)มีพฤติกรรมที่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้รายอื่น บุคคลที่สาม หรือผลประโยชน์ทางธุรกิจของ Shoplus  และอาจมีการส่งเรื่องการใช้บัญชีเพื่อจุดประสงค์ที่ผิดกฎหมาย การคุกคาม การหมิ่นประมาท การข่มขู่หรือดูถูกเหยียดหยามนี้ ให้เจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายเพื่อดำเนินการต่อไป โดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวต่อท่าน หากมีข้อพิพาททางกฎหมายเกิดขึ้น หรือมีการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบัญชีหรือการใช้บริการของท่านด้วยเหตุผลใดๆ  Shoplus อาจยกเลิกบัญชีของท่านทันที โดยอาจบอกกล่าวหรือไม่บอกกล่าวให้ทราบ
  4. ผู้ใช้สามารถยกเลิกบัญชีของตนโดยการส่งคำร้องให้ทีมบริการของเราผ่านทาง LINE Official Account @shoplusth  เมื่อได้รับเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการยกเลิกบัญชีครบเรียบร้อยแล้ว  ทาง Shoplus จะยืนยันคำร้องการยกเลิกบัญชีภายในระยะเวลา 3 วันทำการ (การอนุมัติจากได้รับการพิจารณาเป็นกรณีไปภายใต้ดุลพินิจของ Shoplus) และขั้นตอนการคืนเงินจะแล้วเสร็จภายใน 20 วันทำการหลังจากวันที่ได้ยืนยันคำร้องการยกเลิกบัญชีนั้น อย่างไรก็ตาม กระบวนการทั้งสิ้นอาจมีระยะเวลาถึง 30 วัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขั้นตอนของธนาคารที่ผู้ใช้ใช้บริการ และ Shoplus จะคิดค่าดำเนินการ 10% ของจำนวนเงินที่คืนนั้น
   Shoplus จะทำการคืนเงินตามสัดส่วน ตามจำนวนวันที่เหลืออยู่ของการเป็นสมาชิกของท่าน เว้นแต่เราบอกเลิกการเป็นสมาชิกของท่าน เนื่องจากมีพฤติกรรม/การกระทำที่เราใช้ดุลพินิจแล้วพบว่าเป็นการละเมิดข้อกำหนดการใช้บริการ ละเมิดต่อกฎหมายที่ใช้บังคับใดๆ  มีส่วนเกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงหรือการใช้บริการในทางที่ผิด หรือเป็นอันตรายต่อผลประโยชน์ของเราหรือผู้ใช้รายอื่น ซึ่งในกรณีนี้จะไม่สามารถขอคืนค่าบริการสมาชิกและวงเงินค่าขนส่งได้

   ผู้ใช้ที่ซื้อบริการสมาชิกในราคาพิเศษจะถูกคิดบริการในอัตราเดิม สำหรับบริการที่ใช้ภายหลังจากการยกเลิกการให้บริการแล้ว ตัวอย่างเช่น ถ้าผู้ใช้ซื้อบริการสมาชิกเป็นเวลาหนึ่งปีที่ราคาส่วนลดคือ 1,500 บาท/เดือน หรือคิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 18,000 บาท และผู้ใช้ต้องการยกเลิกหลังจากใช้งานแล้ว 5 เดือน  Shoplus จะใช้ราคาเดิมคือ 2,999 บาท ในการคำนวณยอดเงินรวมทั้งหมดในเวลาห้าเดือนดังกล่าวซึ่งเป็นจำนวนทั้งสิ้น 14,995 บาท ในกรณีนี้ Shoplus จะคืนเงินเป็นจำนวน 3,005 บาทเท่านั้น
  5. สิทธิในการใช้บริการของท่านจะหมดอายุไปเมื่อบัญชีได้ถูกระงับไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม  บัญชีและข้อมูลภายใต้บัญชีของท่านจะไม่สามารถดึงกลับออกมาใช้ได้เมื่อบัญชีถูกระงับ
  6. อย่างไรก็ดี การยกเลิกดังกล่าวใดๆ นี้ ผู้ใช้ยังคงต้องรับผิดชอบและรับผิดต่อการทำธุรกรรมที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ใดๆ (ไม่ว่าจะเกิดขึ้นก่อนหน้าหรือภายหลังจากการยกเลิกดังกล่าว) การจัดส่งสินค้า การชำระค่าสินค้า หรือที่คล้ายกัน และผู้ใช้ต้องติดต่อ Shoplus หลังจากตนได้ดำเนินการและทำธุรกรรมจนเสร็จสมบูรณ์ตามเงื่อนไขการใช้บริการนี้โดยทันที  Shoplus จะไม่รับผิดต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการปฏิบัติตามข้อกำหนดนี้ ผู้ใช้ขอสละสิทธิ์ใดๆ และการเรียกร้องการชดเชยใดๆ ทั้งหมดจากการปฏิบัติดังกล่าวใดๆ ของ Shoplus
  7. ท่านสามารถใช้บริการ และ/หรือเปิดบัญชีโดยจะต้องมีตำแหน่งที่ตั้งอยู่ในประเทศที่ได้รับอนุญาตของเรา ซึ่งอาจมีการปรับปรุงแก้ไขเป็นครั้งคราว
 1.  

10. เงื่อนไขการใช้งาน

  1. การอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ของบริการนี้และบริการต่างๆ ให้มีผลใช้ได้จนกว่าจะมีการยกเลิก การอนุญาตให้ใช้สิทธิ์นี้จะสิ้นสุดตามที่ระบุไว้ภายใต้ข้อกำหนดการใช้บริการ หรือหากท่านไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือเงื่อนไขใดๆ ของข้อกำหนดการใช้บริการนี้ ไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆ  Shoplus สามารถทำการยกเลิกดังกล่าว โดยอาจมีการบอกกล่าวหรือไม่บอกกล่าวให้ทราบ 
  2. ท่านตกลงว่าจะไม่: 
   1. นำเข้า ประกาศ ถ่ายทอดหรือทำการเผยแพร่เนื้อหาด้วยวิธีอื่นใด ที่ไม่ถูกกฎหมาย เป็นอันตราย ข่มขู่ ดูถูกเหยียดหยาม คุกคาม ทำให้แตกตื่น ทุกข์ทรมาน การหลอกลวง หมิ่นประมาท หยาบคาย  ลามก ใส่ร้าย ล่วงล้ำความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น, สร้างความเกลียดชัง การเหยียดเชื้อชาติ ชาติพันธุ์หรือสิ่งที่น่ารังเกียจอื่นใด;
   2. ละเมิดกฎหมายใดๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดต่อ กฎหมายและข้อบังคับใดๆ ในส่วนที่เกี่ยวกับข้อจำกัดการส่งออกและนำเข้า สิทธิของบุคคลที่สาม นโยบายรายการสิ่งของต้องห้ามและต้องกำกัดของเรา;
   3. ใช้บริการเพื่อทำร้ายผู้เยาว์ด้วยวิธีใดๆ;
   4. ใช้บริการเพื่อปลอมตัวเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ หรือกล่าวเท็จเกี่ยวกับตัวท่านต่อบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใด;
   5. ทำการปลอมแปลงเฮดเดอร์(ส่วนหัว) หรือจัดการตัวระบุอื่นใดเพื่อหลอกลวงที่มาของเนื้อหาใดๆ ที่ถูกถ่ายทอดผ่านบริการต่างๆ;
   6. ลบข้อความแจ้งกรรมสิทธิ์ใดๆ จากบริการ;
   7. ทำให้เกิด ให้อนุญาตหรือให้อำนาจในการปรับแก้ สร้างสรรค์งานต่อเนื่อง แปล บริการ โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก Shoplus อย่างชัดเจน;
   8. ใช้บริการเพื่อประโยชน์ของบุคคลที่สามใดๆ หรือในลักษณะใดๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตภายใต้ข้อตกลงนี้;
   9. ใช้บริการเพื่อจุดประสงค์ของการฉ้อโกง;
   10. จัดการราคาของรายการสินค้าใดๆ หรือแทรกแซงการบันทึกรายการสินค้าของผู้ใช้รายอื่น;
   11. ดำเนินมาตรการใดๆ ที่อาจบ่อนทำลาย/undermine ระบบ feedback หรือ การจัดอันดับหรือฟีเจอร์คล้ายกันที่เราสร้างขึ้น;
   12. พยายามถอดรหัส ทำวิศวกรรมย้อนกลับ แยกชิ้นส่วนหรือ ทำการแฮ็กบริการต่างๆ (หรือส่วนใดๆ ของบริการดังกล่าว), หรือเพื่อลบล้างหรือทำลายเทคโนโลยีการเข้ารหัสลับ หรือมาตรการด้านความปลอดภัยใดๆ ที่ Shoplus ใช้ในส่วนที่เกี่ยวกับบริการต่างๆ และ/หรือข้อมูลที่ถูกถ่ายทอด ประมวลผล หรือจัดเก็บโดย Shoplus ;
   13. เก็บเกี่ยวหรือเก็บเกี่ยวข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับหรือที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือบัญชีรายอื่น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดต่อข้อมูลหรือสารสนเทศส่วนบุคคลใดๆ;
   14. ทำการนำเข้า ส่งอีเมล ประกาศ ถ่ายทอดหรือทำการเผยแพร่เนื้อหาใดๆ ที่ท่านไม่มีสิทธิ์เผยแพร่ภายใต้กฎหมายใดๆ หรือภายใต้ความสัมพันธ์ตามสัญญาหรือความสัมพันธ์บนพื้นฐานของความไว้วางใจ (เช่น ข้อมูลภายใน, กรรมสิทธิ์และข้อมูลอันเป็นความลับที่ได้เรียนรู้ หรือได้รับการเปิดเผยอันเป็นส่วนหนึ่งของความสัมพันธ์ในการจ้างงานหรือภายใต้ข้อตกลงไม่ห้ามการเปิดเผยข้อมูล);
   15. ทำการนำเข้า ส่งอีเมล ประกาศ ถ่ายทอดหรือทำการเผยแพร่เนื้อหาใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า ลิขสิทธิ์หรือกรรมสิทธิ์อื่นๆ ของคู่สัญญาใดๆ;
   16. ทำการนำเข้า ส่งอีเมล ประกาศ ถ่ายทอดหรือทำการเผยแพร่โฆษณาที่ไม่พึงประสงค์หรือไม่รับอนุญาตใด, วัสดุเพื่อการส่งเสริมการขาย, “ไปรษณีย์ขยะ”, “สแปม”, “จดหมายลูกโซ่”,  “แชร์ลูกโซ่”, หรือ การชักชวนใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต;
   17.  ทำการนำเข้า ส่งอีเมล ประกาศ ถ่ายทอดหรือทำการเผยแพร่วัสดุใดๆ ที่มี ไวรัส,   worms, Trojan-horses หรือรหัส ชุดคำสั่ง ไฟล์ หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์อื่นใด ที่ออกแบบมาเพื่อแทรกแซง ควบคุม ทำให้หยุดชะงัก ทำลายหรือจำกัดความสามารถในการทำงานหรือความสมบูรณ์ของซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์หรือข้อมูลหรืออุปกรณ์โทรคมนาคมโดยตรงหรือโดยอ้อม;
   18. ทำให้การไหลเป็นปกติของ dialogue หยุดชะงัก, ทำให้หน้าจอมีการ “เลื่อน” เร็วกว่าที่ผู้ใช้บริการรายอื่นจะสามารถพิมพ์ได้ทัน หรือกระทำการอื่นใดในลักษณะที่เป็นการส่งผลเชิงลบ ต่อความสามารถของผู้ใช้คนอื่นในการใช้บริการได้อย่างเหมาะสม;
   19. แทรกแซง, ควบคุม หรือทำให้บริการต่างๆ หรือ เซิร์ฟเวอร์หรือเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับบริการต่างๆ หรือการใช้งานและความสะดวกสบายในบริการผู้ใช้รายอื่นต้องหยุดชะงัก, หรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด กฎเกณฑ์ นโยบายหรือข้อบังคับใดๆ ของเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับ บริการ;
   20. ดำเนินการใดๆ หรือมีส่วนร่วมในการกระทำใดๆ ที่สามารถสร้างความเสียหาย, ทำให้ไร้ความสามารถ ทำให้เป็นภาระหนัก ทำให้ชำรุดบกพร่องใดๆ ต่อบริการต่างๆ หรือเซิร์ฟเวอร์หรือเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับบริการนั้นๆ ทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อม;
   21. ใช้บริการต่างๆ เพื่อละเมิดกฎหมายในท้องถิ่น ของรัฐ ประเทศหรือระหว่างประเทศ กฎระเบียบ ประมวล คำสั่ง แนวทาง นโยบายหรือ ข้อบังคับใดๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะกฎหมายและข้อกำหนด (ไม่ว่าจะมีหรือไม่มีอำนาจตามกฎหมายก็ตาม) ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการฟอกเงิน หรือการต่อต้านการก่อการร้าย;
   22. ละเมิดสิทธิ์ของ Shoplus รวมถึงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ และการลวงขายซึ่งเป็นการละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าว;
   23. ใช้บริการต่างๆ เพื่อรวบรวมหรือจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับผู้ใช้คนอื่นในส่วนที่เกี่ยวกับการกระทำและกิจกรรมต้องห้ามที่กล่าวถึงข้างต้น
   24. มีส่วนร่วมในกิจกรรมซึ่งช่วยเหลือหรือสนับสนุนกิจกรรมอื่นที่กล่าวมาข้างต้น หรือกิจกรรมอื่นที่ Shoplus เห็นว่าไม่เป็นการสมควร
  3. ท่านเข้าใจแล้วว่าเนื้อหาทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการเผยแพร่ต่อสาธารณะหรือถ่ายทอดเป็นการส่วนตัว เป็นความรับผิดชอบของบุคคลที่สร้างเนื้อหาดังกล่าวแต่เพียงฝ่ายเดียว ซึ่งหมายความว่าท่านคือผู้รับผิดชอบ ต่อเนื้อหาทั้งหมดที่ท่านทำการนำเข้า ประกาศ ส่งอีเมล ถ่ายทอดหรือทำการเผยแพร่ด้วยวิธีอื่นผ่านบริการแต่เพียงฝ่ายเดียวไม่ใช่ Shoplus ท่านเข้าใจแล้วว่าในการใช้บริการ ท่านอาจพบเห็นเนื้อหาที่ท่านถือว่าเป็นการไม่สุภาพ หยาบคาย หรือ น่ารังเกียจ  Shoplus จะไม่รับผิดต่อเนื้อหาใดๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดต่อ ความผิดพลาดหรือการละเว้นในเนื้อหาใดๆ หรือการสูญเสียหรือความเสียหายแบบใดๆ ที่เป็นผลจากการใช้ หรือการ อาศัยเนื้อหาใดๆ ที่มีการประกาศ ส่งอีเมล ถ่ายทอดหรือด้วยวิธีการอื่นใดๆ บนบริการในทุกกรณี  เท่าที่กฎหมายที่ใช้บังคับให้อนุญาต
  4. ท่านรับรู้ว่า Shoplus และผู้ได้รับแต่งตั้งมีสิทธิ์ (แต่ไม่ใช่ภาระผูกพัน) โดยดุลพินิจของบริษัทแต่เพียงฝ่ายเดียวในการคัดกรอง  ปฏิเสธ นำออก หรือสลับเนื้อหาใดๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดต่อเนื้อหาหรือข้อมูลใดๆ ที่ถูกประกาศโดยท่านและพร้อมให้ใช้งานบนบริการ โดยไม่จำกัดต่อสิ่งที่กล่าวถึงข้างต้น  Shoplus และผู้ได้รับแต่งตั้งมีสิทธิ์ที่จะลบเนื้อหาใดๆ (i) ที่ละเมิดต่อข้อกำหนดการใช้บริการนี้; (ii) หากเราได้รับการร้องเรียนจากผู้ใช้รายอื่น; (iii) หากเราได้รับการแจ้งการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือคำแนะนำทางกฎหมายอื่นๆ เพื่อให้ทำการลบ; หรือ (iv) หากเนื้อหาดังกล่าวเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจอื่นใด เราอาจปิดกั้นการสื่อสาร (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดต่อ การปรับปรุงสถานะ การประกาศ ข่าวสารและ/หรือการแชต) ถึงหรือจากบริการต่างๆ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในความพยายามของเราที่จะคุ้มครองบริการต่างๆ หรือผู้ใช้ของเรา หรือการบังคับใช้บทบัญญัติแห่งข้อกำหนดการใช้บริการนี้อื่นใด ท่านตกลงว่าท่านจะทำการประเมิน และยอมรับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องทั้งหมด การใช้เนื้อหาใดๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดต่อการอาศัยเรื่องความถูกต้องแม่นยำ ความสมบูรณ์ครบถ้วน หรือความเป็นประโยชน์ของเนื้อหาดังกล่าว โดยในส่วนนี้ ท่านยอมรับว่าท่านไม่ได้ใช้และไม่สามารถใช้เนื้อหาใดๆ ที่สร้างขึ้นโดย Shoplus หรือที่ถูกส่งให้ Shoplus ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดต่อข้อมูลใน  Shoplus Forum และในส่วนอื่นๆ ทั้งหมดของบริการ เท่าที่กฎหมายที่ใช้บังคับได้ให้อนุญาต 
  5. ท่านรับทราบว่า การยินยอมและการตกลงว่า Shoplus อาจเข้าถึง ดูแลรักษาและเปิดเผยข้อมูลและเนื้อหาในบัญชีของท่านตามความจำเป็นทางกฎหมาย หรือเป็นไปตามคำสั่งของศาลหรือโดยหน่วยงานผู้มีอำนาจของรัฐหรือหน่วยงานที่กำกับดูแล ผู้มีอำนาจเหนือ Shoplus หรือในความเชื่อโดยบริสุทธิ์ใจว่า การป้องกันการเข้าถึงหรือการเปิดเผยดังกล่าวมีเหตุผลจำเป็นที่ทำให้เชื่อได้ว่าต้อง  (ก) ปฏิบัติตามกระบวนการทางกฎหมาย; (ข) บังคับใช้ข้อกำหนดการใช้บริการเหล่านี้ (ค) ตอบสนองต่อข้อเรียกร้องสิทธิ์ว่ามีเนื้อหาใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สาม; (ง) ตอบสนองต่อคำร้องขอบริการลูกค้าของท่าน; หรือ (จ)คุ้มครองสิทธิ์, ทรัพย์สินหรือความปลอดภัยส่วนบุคคลของ Shoplus ผู้ใช้ของ Shoplus และ/หรือสาธารณชน
  6. คุณจะต้องชดใช้ค่าเสียหายและปกป้อง Shoplus บริษัทแม่ บริษัทสาขา และ บริษัทในเครือ กรรมการผู้จัดการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน และ ตัวแทนจากและต่อความสูญเสีย ความเสียหาย ความรับผิด ต้นทุนและค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าใช้จ่ายศาลและค่าธรรมเนียมที่สมเหตุสมผล ของทนายความและผู้เชี่ยวชาญอื่นๆ) ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการละเมิดกฎหมายและข้อบังคับที่บังคับใช้ การละเมิดข้อกำหนดในการให้บริการ และ/หรือการละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สาม (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา)
  7. Shoplus จะไม่รับผิดชอบต่อการรักษาข้อมูลของท่าน หากท่านไม่มีการลงชื่อเข้าใช้งานนานกว่า 6 เดือน

11. การไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดการใช้บริการของเรา 

  1. การไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดนี้อาจส่งผลให้ต้องดำเนินมาตรการต่างๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดต่อมาตรการดังต่อไปนี้ใดๆ หรือทั้งหมด:
   1. การลบรายการบันทึก
   2. การจำกัดบัญชีผู้มีสิทธิ์สูง
   3. การระงับบัญชีและการยกเลิกบัญชีในภายหลัง
   4. ความผิดทางอาญา 
   5. การดำเนินการทางแพ่ง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดต่อการเรียกร้องการชดเชยต่อความเสียหาย และ/หรือ การบรรเทาความเสียหายชั่วคราว 
  2. ถ้าท่านเชื่อว่าผู้ใช้ใน บริการ ของเรากำลังละเมิดข้อกำหนดการใช้บริการเหล่านี้ โปรดติดต่อที่ [email protected].

12. การรายงานเรื่องการละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา

  1. ผู้ใช้เป็นบุคคลหรือธุรกิจอิสระ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ Shoplus แต่อย่างใด  Shoplus ไม่ได้เป็นตัวแทนหรือผู้แทนของผู้ใช้ และไม่ได้ถือครอง และ/หรือเป็นเจ้าของสินค้าใดๆ ที่บันทึกรายการอยู่ใน บริการ
  2. ถ้าท่านเป็นเจ้าของสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา (“เจ้าของ IPR”) หรือตัวแทนที่ได้รับมอบอำนาจจากเจ้าของ IPR อย่างถูกต้อง (“ตัวแทน IPR”) และท่านเชื่อว่าสิทธิ์ของท่านหรือสิทธิ์ในฐานะตัวการของท่านถูกละเมิด โปรดแจ้งเราเป็นลายลักษณ์ทางอีเมลที่ [email protected] รวมทั้งจัดส่งเอกสารที่ระบุไว้ทางด้านล่างเพื่อเป็นหลักฐานต่อการร้องเรียนของท่าน โปรดให้เวลาเราในการประมวลผลข้อมูลที่ส่งมา  Shoplus จะตอบสนองต่อการร้องเรียนของท่านเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้
  3. การร้องเรียนภายใต้ข้อ 8 ต้องจัดทำในรูปแบบที่กำหนดโดย Shoplus ซึ่งอาจมีการปรับปรุงแก้ไขเป็นครั้งคราว และอย่างน้อยต้องมีองค์ประกอบต่อไปนี้: (ก) ลายมือชื่อจริงหรือลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ของเจ้าของ IPR  หรือ ตัวแทน IPR (เรียกรวมกันว่า, “ผู้ให้ข้อมูล”) ; (ข) คำบรรยายเกี่ยวกับประเภทและลักษณะของสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา ที่ถูกกล่าวหาว่ามีการละเมิดหลักฐานการยืนยันสิทธิ์; (ค) รายละเอียดของรายการบันทึก ซึ่งประกอบด้วยการละเมิดที่มีการกล่าวหา; (ง) มีข้อมูลอย่างเพียงพอเพื่อที่ Shoplus จะสามารถติดต่อกับผู้ให้ข้อมูลได้ เช่นที่อยู่จริง เบอร์โทรศัพท์ และที่อยู่อีเมลของผู้ให้ข้อมูล; (จ) คำแถลงของผู้ให้ข้อมูลว่า มีการยื่นร้องเรียนด้วยความเชื่อโดยบริสุทธิ์ใจ และระบุว่าการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาตามที่ระบุไว้โดย ผู้ให้ข้อมูลนั้น ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของ IPR หรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย; (ฉ)คำแถลงของผู้ให้ข้อมูล ว่าข้อมูลในการแจ้งเตือนนั้นถูกต้อง การชดใช้ต่อความเสียหายที่เราอาจได้รับ อันเป็นผลจากข้อมูลที่จัดหาให้ และคำแถลงที่ว่า ผู้ให้ข้อมูล มีสิทธิหรือได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องเพื่อให้ดำเนินการต่อผู้ร้องเรียนในนามของเจ้าของ IPR 

 

13. ข้อจำกัดความรับผิดชอบ 

  1. บริการต่างๆ เป็นการจัดหาให้ ตาม “สภาพที่เป็นอยู่” และโดยไม่มี การรับประกัน การอ้างสิทธิ์ หรือ การรับรองใดๆ โดย Shoplus ในรูปแบบใดๆ ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้ง โดยนัยหรือตามกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวกับบริการต่างๆ นั้น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดต่อการรับประกันท่านภาพ การปฎิบัติ ไม่มีการละเมิดสิทธิ์ ความสามารถในการค้าขายได้ หรือความเหมาะสมต่อวัตถุประสงค์การใช้งานเฉพาะ หรือไม่มีการรับประกันที่เกิดขึ้นโดยวิธีการตกลง วิธีปฏิบัติ หรือธรรมเนียมการค้า โดยไม่จำกัดต่อสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น และเป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับกำหนดให้  Shoplus ไม่รับประกันว่า บริการต่างๆ เว็บไซต์นี้หรือฟังก์ชันที่มีอยู่ใน บริการต่างๆ จะพร้อมใช้งาน  สามารถเข้าถึง ไม่มีการหยุดชะงัก ทันเวลา มีความมั่นคง ถูกต้องแม่นยำ สมบูรณ์ครบถ้วน หรือปราศจากข้อผิดพลาด ข้อบกพร่องดังกล่าว (ถ้ามี) จะได้รับการแก้ไข หรือรับประกันว่าเว็บไซต์นี้ และ/หรือเซิร์ฟเวอร์ที่ทำให้พร้อมใช้งานเดียวกันนี้จะปราศจากไวรัส, CLOCKS, TIMERS, COUNTERS, WORMS, SOFTWARE LOCKS, DROP DEAD DEVICES, TROJAN-HORSES, ROUTINGS, TRAP DOORS, TIME BOMBS หรือโค้ดที่เป็นอันตราย โปรแกรมหรือ องค์ประกอบอื่นใดที่เป็นอันตราย
  2. ท่านรับทราบว่าความเสี่ยงทั้งหมดที่เกิดจากการใช้หรือการทำงานของเว็บไซต์ และ/หรือบริการต่างๆ จะยังคงเป็นความรับผิดชอบของท่าน ตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับกำหนดให้ 
  3.  ภายใต้ขอบเขตที่สามารถทำได้ตามกฎหมายที่ใช้บังคับ Shoplus ไม่มีอำนาจควบคุม และไม่รับประกันหรือยอมรับความรับผิดชอบใดๆ ต่อ : (ก) ความเหมาะสมต่อวัตถุประสงค์ของการใช้งาน การมีอยู่ คุณภาพ, ความปลอดภัยหรือความถูกต้องตามกฎหมายของรายการสินค้าที่พร้อมใช้งานผ่านทางบริการต่างๆ; หรือ (ข) ความสามารถของผู้ขายในการจำหน่ายสินค้า หรือของผู้ซื้อในการชำระเงินค่าสินค้า ถ้ามีข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้ตั้งแต่หนึ่งรายขึ้นไป ผู้ใช้คนดังกล่าวตกลงที่จะแก้ไขข้อพิพาทดังกล่าวระหว่างกันโดยตรง และภายใต้ขอบเขตที่สามารถทำได้ตามกฎหมายที่ใช้บังคับ ซึ่ง เป็นการปลดเปลื้อง Shoplus และบริษัทในเครือจากการเรียกร้องสิทธิ์ คำขอและความเสียหายที่เกิดจากหรือในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อพิพาทใดๆ ดังกล่าว

14. ข้อยกเว้นและข้อจำกัดของความรับผิด 

  1. ภายใต้ขอบเขตที่สามารถทำได้ตามกฎหมายที่ใช้บังคับ Shoplus จะไม่รับผิดไม่ว่าจะในสัญญา การรับประกัน การละเมิด (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดต่อ ความประมาทเลินเล่อ (ไม่ว่าจะโดยเจตนา ไม่เจตนา หรือโดยนัย), ความรับผิดต่อผลิตภัณฑ์ ความรับผิดอย่างจำกัด หรือ ทฤษฎีการรับผิดอื่นๆ) หรือเหตุแห่งการกระทำตามกฎหมายอื่นๆ หรือในหลักความเป็นธรรม โดยบทบัญญัติแห่งกฎหมายหรืออื่นๆในทุกกรณี, สำหรับ:
   1. (ก) การสูญเสียโอกาสการใช้งาน; (ข) การสูญเสียกำไร; (ค) การสูญเสียรายได้; (ง)การสูญเสียข้อมูล; (จ)การสูญเสียค่าความนิยม; หรือ (ฉ) การไม่สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้ตามคาดหวัง ในแต่ละกรณีไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม; หรือ
   2. ความเสียหายโดยอ้อม, โดยบังเอิญ, พิเศษหรือที่เป็นผลลัพธ์ใดๆ ที่เกิดจากหรือในส่วนที่เกี่ยวกับการใช้หรือการไม่สามารถใช้เว็บไซต์นี้หรือบริการต่างๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดต่อ ความเสียหายใดๆ ที่เป็นผลจากสิ่งดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดต่อความเสียหายใดๆ ที่เป็นผลจากสิ่งดังกล่าว แม้ว่า Shoplus จะได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าวแล้วก็ตาม
  2. ท่านรับทราบและยอมรับว่าสิทธิ์เพียงอย่างเดียวของท่านในส่วนที่เกี่ยวกับปัญหาหรือความไม่พึงพอใจใดๆ ต่อ บริการต่างๆ คือการร้องขอให้มีการยกเลิกบัญชีและ/หรือการหยุดใช้บริการใดๆ ของท่าน
  3. โดยไม่คำนึงถึงสิ่งที่กล่าวถึงก่อนหน้านี้ หากศาลผู้มีเขตอำนาจพบว่า Shoplus ต้องรับผิด (ซึ่งรวมถึงความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง) เช่นนั้นแล้ว ความรับผิดของ Shoplus ต่อท่านหรือบุคคลที่สามใดๆ จะจำกัดแค่ไม่เกิน: (ก) ยอดใดๆ ที่ครบกำหนดและต้องชำระแก่ท่านในระหว่างช่วง 12 เดือนแรกก่อนที่จะเกิดเหตุให้ต้องรับผิด; หรือ (ข) ยอดเงิน SG $100 (หนึ่งร้อยดอลลาร์สิงคโปร์).
  4. ไม่มีข้อความใดในข้อกำหนดการใช้บริการนี้ จะจำกัดความรับผิดใดๆ ต่อการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บส่วนบุคคลที่เกิดจากความประมาทเลินเล่อของ Shoplus  ต่อการฉ้อโกง หรือต่อความรับผิดอื่นใดในส่วนของ Shoplus ที่ไม่สามารถจำกัดและ/หรือยกเว้นได้ตามกฎหมาย

 

15. ลิงก์เชื่อมโยงสู่เว็บไซต์ของบุคคลที่สาม
ลิงก์ของบุคคลที่สามที่จัดให้ภายในบริการจะช่วยท่านในการออกจากบริการนี้ โดยลิงก์ดังกล่าวถูกจัดไว้เพื่อการให้ความช่วยเหลือเท่านั้น และเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ Shoplus แต่อย่างใด ดังนั้นการเข้าถึงเว็บไซต์เหล่านั้นของท่านจึงเป็นความเสี่ยงของท่าน Shoplus ไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงดังกล่าวใดๆ หรือลิงก์ใดๆ ที่อยู่ภายในลิงก์เชื่อมโยงดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการเปลี่ยนแปลงหรือการอัพเดตใดๆ ที่ทำกับเว็บไซต์ดังกล่าว  Shoplus จัดหาลิงก์เหล่านี้ให้เพื่อความสะดวก และการเพิ่มลิงก์ใดๆ ไม่ได้หมายความหรือแสดงออกโดยชัดแจ้งว่าเป็นความเกี่ยวข้อง การรับรองหรือการสนับสนุนเว็บไซต์เชื่อมโยงใดๆ และ/หรือเนื้อหาภายในเว็บไซต์ดังกล่าวโดย Shoplus แต่อย่างใด 

16. การมีส่วนร่วมของท่านต่อบริการ

  1. ในการส่งเนื้อหาเพื่อเข้าร่วมในบริการนั้น เท่ากับท่านได้รับรองและรับประกันว่าท่านมีสิทธิ์ และ/หรือเป็นการยินยอมเพื่อการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ทางด้านล่างแก่ Shoplus และท่านยังรับทราบและตกลงว่าท่านจะรับผิดตอบสิ่งใดๆ ที่ท่านประกาศหรือทำให้ปรากฏอยู่ภายในหรือผ่านทางบริการต่างๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดต่อความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ ลักษณะ การขออนุญาตใช้สิทธิ์ การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมในเนื้อหาใดๆ ด้วยเหตุนี้ท่านจึงตกลงให้สิทธิ์เป็นการถาวรไม่สามารถเพิกถอนใช้ได้ทั่วโลกแบบไม่จำกัดแต่เพียงผู้เดียวโดยไม่มีการเรียกเก็บค่าตอบแทน สามารถอนุญาตให้ใช้สิทธิช่วงและสามารถโอนได้ แก่ Shoplus บริษัทในเครือ บริษัทสาขา บริษัทแม่ และผู้สืบทอด ในการใช้ การคัดลอก แจกจ่าย เผยแพร่ซ้ำ ถ่ายทอด ปรับแก้ ปรับเปลี่ยน สร้างสรรค์งานต่อเนื่อง การทำให้ปรากฏต่อสาธารณะ การแสดงต่อสาธารณะซึ่งการมีส่วนร่วมในเนื้อหาดังกล่าวบน ผ่านทางหรือในส่วนที่เกี่ยวกับการบริการในสื่อรูปแบบใดๆ และผ่านช่องทางสื่อใดๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดต่อ เพื่อการส่งเสริมการขายและการแจกจ่ายต่อส่วนของการบริการ (และการสร้างสรรค์งานต่อเนื่องของการบริการ) โดยไม่จำเป็นต้องแสดงที่มา และท่านตกลงที่จะสละซึ่งธรรมสิทธิ์ใดๆ (และสิทธิที่คล้ายกันใดๆ ในส่วนใดๆ ของโลก)ในส่วนดังกล่าวนั้น และท่านเข้าใจว่าเนื้อหาของท่านอาจถูกถ่ายทอดผ่านเครือข่ายต่างๆ และถูกเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เป็นไปตามและได้รับการปรับเปลี่ยนให้ตรงตามข้อกำหนดทางเทคนิค
  2. วัสดุ ข้อมูล หรือแนวคิดใดๆ ที่ท่านเผยแพร่บนหรือผ่านการบริการ หรือถูกถ่ายทอดแก่ Shoplus ด้วยวิธีอื่นใด (เรียกแยกกันว่า  “การส่งเนื้อหา”), Shoplus ไม่ถือว่าเป็นความลับและอาจถูกเผยแพร่หรือใช้โดย Shoplus โดยไม่ต้องมีการชดเชยหรือรับผิดต่อท่านเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ก็ตาม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดต่อ การพัฒนา การผลิตและการทำตลาดผลิตภัณฑ์ โดยการส่งเนื้อหา ต่อ Shoplus นี้ เท่ากับท่านรับทราบและตกลงว่า Shoplus และ/หรือบุคคลที่สามอื่นๆ อาจทำการพัฒนาซอฟต์แวร์ โปรแกรมประยุกต์ ส่วนต่อประสาน ผลิตภัณฑ์และการปรับแก้และการปรับปรุงสิ่งดังกล่าว ซึ่งมีฟังก์ชัน โค้ด หรือท่านลักษณะอื่นตรงกันหรือคล้ายกันกับแนวคิดที่ระบุไว้ใน การส่งเนื้อหา ของท่าน ด้วยเหตุนี้ท่านจึงตกลงให้สิทธิ์เป็นการถาวรไม่สามารถเพิกถอนใช้ได้ทั่วโลกแบบไม่จำกัดแต่เพียงผู้เดียวไม่มีการเรียกเก็บค่าตอบแทน สามารถอนุญาตให้ใช้สิทธิช่วงและสามารถโอนได้ แก่ Shoplus บริษัทในเครือ บริษัทสาขา บริษัทแม่ และผู้สืบทอด ในการพัฒนาสิ่งที่กล่าวถึงข้างต้น และในการใช้ คัดลอก แจกจ่าย เผยแพร่ซ้ำ ถ่ายทอด ปรับแก้ ปรับเปลี่ยน สร้างสรรค์งานต่อเนื่อง การทำให้ปรากฎต่อสาธารณะ การแสดงต่อสาธารณะซึ่ง การส่งเนื้อหา ใดๆ บน  ผ่านทางหรือในส่วนที่เกี่ยวกับบริการต่างๆ ในสื่อรูปแบบใดๆ หรือผ่านช่องทางสื่อใดๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดต่อ เพื่อการส่งเสริมการขายและการแจกจ่ายซ้ำส่วนของบริการต่างๆ (และการสร้างสรรค์งานต่อเนื่องของบริการดังกล่าว) บทบัญญัตินี้ไม่ใช้บังคับกับข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งอยู่ภายใต้ข้อกำหนดแห่งนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา เว้นแต่ท่านได้ทำการเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวต่อสาธารณะบนหรือผ่านทางบริการต่างๆ

17. การมีส่วนร่วมของบุคคลที่สามต่อการบริการและลิงก์จากภายนอก

  1. ผู้มีส่วนร่วมสนับสนุนต่อการบริการด้านข้อมูล ข้อความ รูปภาพ เสียง วิดีทัศน์ ซอฟต์แวร์และเนื้อหาอื่นๆ จะเป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ ลักษณะ การขออนุญาตใช้สิทธิ์ การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมสนับสนุนเนื้อหาของตน ด้วยเหตุนี้ Shoplus  จึงไม่รับผิดชอบและจะไม่รับผิดชอบต่อการติดตามตรวจสอบความถูกต้องแม่นยำ ความน่าเชื่อถือ ลักษณะ การขออนุญาตใช้สิทธิ์ การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับทางกฎหมายเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมใดๆ ในเนื้อหา ท่านจะต้องรับผิดชอบแทน Shoplus ต่อการปฏิบัติหรือการไม่ปฏิบัติใดๆ ของผู้ใช้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดต่อสิ่งต่างๆ ที่ผู้ใช้เผยแพร่หรือทำให้มีอยู่ผ่านบริการต่างๆ ด้วยวิธีอื่นใด  
  2. นอกจากนี้ บริการต่างๆ ยังประกอบด้วยลิงก์ที่เชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์ บริการและข้อเสนอต่างๆ ของบุคคลที่สาม โดยที่ลิงก์ ผลิตภัณฑ์ เว็บไซต์และบริการต่างๆ ของบุคคลที่สามนี้ Shoplus มิได้เป็นเจ้าของหรือผู้ควบคุม หากแต่ดำเนินการโดยและเป็นทรัพย์สินของบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง และได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายและสนธิสัญญาคุ้มครองลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาที่ใช้บังคับ Shoplus ไม่ได้ตรวจสอบและรับผิดชอบต่อเนื้อหา ความสามารถในการทำงาน ความปลอดภัย บริการต่างๆ นโยบายความเป็นส่วนตัว หรือแนวทางปฏิบัติอื่นๆ ของบุคคลที่สามดังกล่าว ท่านควรอ่านข้อกำหนดและนโยบายอื่นๆ ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์หรือด้วยวิธีการอื่นใดโดยบุคคลที่สามดังกล่าว โดยการใช้บริการนี้ ท่านตกลงว่า Shoplus จะไม่ต้องรับผิดต่อการใช้ หรือการไม่สามารถใช้เว็บไซต์หรือวิดเจ็ตแต่อย่างใด ท่านยังรับทราบและตกลงว่า Shoplus อาจทำให้ท่านไม่สามารถใช้ หรือลบ ลิงก์ หรือโปรแกรมประยุกต์ใดๆ บนบริการต่างๆ หากพบว่ามีการละเมิดข้อกำหนดการใช้บริการนี้

18. การรับรองและการรับประกันของท่าน
ท่านรับรองและรับประกันว่า: (ก) ท่านมีความสามารถทางกฎหมาย (และในกรณีที่เป็นผู้เยาว์ ต้องได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายที่ใช้ได้), มีสิทธิ์และความสามารถในการทำข้อกำหนดการใช้บริการนี้ และสามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าว; และ (ข) ท่านจะใช้ บริการต่างๆ เพื่อวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น และตรงตามข้อกำหนดการใช้บริการนี้ และตรงตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ประมวลกฎหมาย คำสั่ง แนวทาง, นโยบายและข้อบังคับที่ใช้บังคับทั้งหมด

19. การเป็นโมฆะบางส่วน
หากบทบัญญัติใดๆ ของข้อกำหนดการใช้บริการนี้ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นโมฆะหรือไม่สามารถใช้บังคับด้วยเหตุผลใดๆ ภายใต้กฎหมายของเขตอำนาจศาลใดๆ เช่นนั้นแล้วให้ถือว่าสามารถแยกบทบัญญัติดังกล่าวออกจากข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ และจะไม่กระทบต่อความใช้ได้และการใช้บังคับได้ของบทบัญญัติที่เหลือในเขตอำนาจศาลดังกล่าว หรือความใช้ได้หรือการใช้บังคับได้ของบทบัญญัติที่กล่าวถึงภายใต้กฎหมายของเขตอำนาจศาลอื่นใด

20. กฎหมายที่ใช้ควบคุม
ข้อกำหนดการใช้บริการนี้ จะอยู่ภายใต้การควบคุมของและถูกตีความตามกฎหมายของสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) โดยไม่คำนึงการขัดกันของหลักกฎหมาย

21. บททั่วไป

  1. Shoplus ขอสงวนสิทธิ์ที่ไม่มีการมอบให้โดยชัดแจ้งในข้อตกลงนี้
  2. Shoplus สามารถปรับแก้ข้อกำหนดการใช้บริการนี้ตลอดเวลา โดยการประกาศข้อกำหนดการใช้บริการบนบริการนี้ การที่ท่านยังคงใช้บริการนี้ต่อไปภายหลังจากประกาศการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว จะถูกตีความว่าท่านยอมรับข้อกำหนดการใช้บริการที่มีการแก้ไขดังกล่าว
  3. Shoplus มีสิทธิที่จะมอบหมายหรือโอนสิทธิ์หรือภาระผูกพันใด ๆ ในบริการและ/หรือภายใต้ข้อกำหนดในการให้บริการไปยังบุคคลที่สามโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้ทราบ
  4. ท่านไม่สามารถโอนสิทธิ์ อนุญาตให้ใช้สิทธิช่วงหรือโอนสิทธิ์ใดๆ ที่มอบแก่ท่านภายใต้สัญญานี้หรือทำสัญญาช่วงภาระผูกพันใดๆ ของท่าน โดยไม่ได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Shoplus
  5. ไม่มีข้อความใดในข้อกำหนดการใช้บริการนี้ ที่ทำให้เกิดความเป็นหุ้นส่วน การร่วมลงทุนหรือความสัมพันธ์แบบตัวการ-ตัวแทน ระหว่างท่านและ Shoplus และไม่ใช่การอนุญาตให้ท่านก่อค่าใช้จ่ายหรือความรับผิดใดๆ ในนามของ Shoplus
  6. การที่ Shoplus ไม่ได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติใดๆ ของข้อกำหนดนี้ในเวลาใดหรือเมื่อถึงเวลาที่จำเป็นต้องปฏิบัติ จะไม่กระทบต่อสิทธิ์ในการบังคับใช้บทบัญญัติดังกล่าวในภายหลัง เว้นแต่ได้มีการสละสิทธิ์เป็นลายลักษณ์อักษร
  7. ข้อกำหนดการใช้บริการนี้ จัดทำสำหรับท่านและเพื่อผลประโยชน์ของเราเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใด ยกเว้นบริษัทแม่ บริษัทในเครือหรือบริษัทสาขาของไอคาล่า (iKala) (และผู้สืบทอดและผู้รับโอนสิทธิ์ของบริษัทแม่ บริษัทในเครือและบริษัทสาขาที่เกี่ยวข้องแต่ละแห่งของไอคาล่า)
  8. ข้อกำหนดที่ระบุไว้ในข้อกำหนดการใช้บริการนี้ และข้อตกลงใดๆ รวมทั้งนโยบายที่อ้างถึงในข้อกำหนดการใช้บริการนี้ ถือเป็นข้อตกลงและความเข้าใจโดยสมบูรณ์ทั้งหมดของคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย ในส่วนที่เกี่ยวกับบริการต่างๆ และ บริการ และอยู่เหนือข้อตกลงหรือความเข้าใจก่อนหน้าใดๆ ระหว่างคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย ในส่วนที่เกี่ยวกับสาระสำคัญดังกล่าว และคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายไม่ได้ใส่ข้อกำหนดที่ระบุเป็นนัยโดยข้อเท็จจริงทั้งหมด ในการทำข้อตกลงที่เกิดขึ้นจากข้อกำหนดการใช้บริการนี้ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายไม่ได้อาศัยคำแถลง การรับรอง การรับประกัน ความเข้าใจ การดำเนินการ การให้สัญญาหรือการให้คำมั่นของบุคคลอื่นใดนอกจากที่ระบุไว้โดยชัดแจ้งในข้อกำหนดการใช้บริการนี้ คู่สัญญาแต่ละฝ่ายขอสละสิทธิ์โดยไม่สามารถเพิกถอนและไม่มีเงื่อนไข ซึ่งสิทธิ์ในการเรียกร้อง สิทธิ์และการเยียวยาใดๆ ที่ตนมีอื่นใดในข้อนี้ ในส่วนที่เกี่ยวกับสิ่งที่กล่าวถึงก่อนหน้าใดๆ ทั้งนี้ไม่สามารถโต้แย้ง อธิบายหรือเพิ่มเติมข้อกำหนดการใช้บริการนี้ด้วยหลักฐานของข้อตกลง ข้อตกลงโดยวาจา หรือข้อกำหนดเพิ่มเติมที่สอดคล้องกันใดๆ ที่มีก่อนหน้า

 

หนังสือบอกกล่าวตามกฎหมาย:

โปรดส่งหนังสือบอกกล่าวตามกฎหมายทั้งหมดไปที่ [email protected] และเรียน “ที่ปรึกษาทั่วไป”

ข้าพเจ้าได้อ่านข้อตกลงนี้และยินยอมตามบทบัญญัติ ที่กล่าวถึงข้างต้นและการแก้ไขใดๆ ที่มีต่อบัญญัติดังกล่าวในภายหลัง โดยการคลิกปุ่ม “ลงชื่อเข้าร่วม” หรือ “เชื่อมต่อด้วย FACEBOOK” ด้านล่างนี้ ข้าพเจ้าเข้าใจว่าคือการลงลายมือชื่อดิจิทัล ซึ่งข้าพเจ้ามีเจตนาให้มีผลบังคับใช้ได้เช่นเดียวกับการลงลายมือชื่อจริงด้วยตัวเอง

การปรับแก้ข้อกำหนดการใช้งาน

เราทำการพัฒนาฟีเจอร์และความสามารถในการทำงานของระบบ Shoplus อย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุนี้เราจึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับแก้ข้อกำหนดการใช้บริการนี้โดยดุลพินิจของเราเพียงฝ่ายเดียวได้ตลอดเวลา ท่านยินยอมที่จะถูกผูกมัดด้วยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เมื่อท่านใช้งาน Shoplus และการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผล ณ เวลาที่มีการประกาศบน Shoplus ท่านควรตรวจสอบข้อกำหนดการใช้บริการนี้บนระบบ Shoplus เป็นประจำ เพื่อให้แน่ใจว่ามีการอัพเดตการปรับแก้ใดๆ ต่อข้อกำหนดนี้อยู่เสมอ หากท่านไม่พอใจหรือไม่ยินยอมที่จะถูกผูกมัดด้วยข้อกำหนดการใช้บริการที่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ หนทางเยียวยาเดียวที่ทำได้สำหรับท่าน คือการปิดบัญชีของท่านกับ Shoplus และเลิกใช้บริการของเรา